ஆழக்கற்றல் கணிமை (Deep Learning)

ஆழக்கற்றல் கணிமையைப் (Deep Learning) பற்றி
நிறைய தரமான அறிமுகக் கட்டுரைகள் இணையத்தில்
எளிதாகக் கிடைக்கின்றன.  சிலவற்றைக்
A Neural network with multiple layers.
பலநிலை நரம்பனை பிணையம்
[Chrislb,  HELLKNOWZ]
கீழே பகிர்கின்றேன்.

http://deeplearning.net/tutorial/

(மேலே உள்ள தொடுப்பின்வழியே சென்று
அங்கே உள்ளே யுள்ள மிகப்பல உள்தொடுப்புகளின் வழி
நிறைய செய்திகளை அறியலாம்)

இசுட்டான்போர்டு (Stanford) பல்கலைக்கழகத்தின்
கணியியியல் அறிவியல் துறையின் வழி 
கிட்டும், கூகுள் நிறுவனத்தைச்
சேர்ந்த குவோக்கு இலீ (Quoc V. Le )
அவர்கள் வழங்கும், இருபகுதி அறிமுகம் 

கீழ்க்காணும் கருத்தரங்கின் சிறப்பு முழக்கம் சார்பாக
இட்டது.

தொராண்டோவில் 16-ஆவது உலகத் தமிழிணைய மாநாடும் கருத்தரங்கமும்.

http://home.infitt.org/16th-tamil-internet-conference/
http://home.infitt.org/call-for-papers-16th-tamil-internet-conference-2017-toronto-canada/

Comments

Popular posts from this blog

எழுத்துச் சீர்திருத்தம் என்னும் சீரழிவுப் போக்கு

கேள் என்னும் சொல்